Veřejné konzultace k due dilligence

Byli jsme osloveni zástupci OS KOVO, abychom se aktivně zúčastnili veřejných konzultací vyhlášených Evropskou komisí k „due diligence“ a pomohli tak prosadit zájmy odborů a pracujících. Tento projekt zastřešuje naše evropská federace industriAll Europe.

O co jde?

Evropská komise zahájila přípravné práce na nadcházející legislativní iniciativu EU týkající se tří oblastí povinnosti due dilligence (náležité péče), povinnosti ředitelů a odměňování ředitelů, které jsou seskupeny pod názvem „Due dilligence (udržitelná správa) a řízení společností“.

Obecně lze hovořit o procesu, kdy podniky identifikují, předcházejí, zmírňují a zohledňují skutečné nebo potenciální nepříznivé dopady ve svých globálních činnostech a hodnotových řetězcích , které často zahrnují dceřiné společnosti, subdodavatele, dodavatele a další hospodářské transakce. Náležitá péče by měla zahrnovat posouzení a identifikaci těchto dopadů, jednání na základě zjištění o jejich zastavení nebo prevenci, sledování provádění a výsledků a sdělování, jak byly dopady řešeny.

Společnosti musí být povinny dodržovat lidská práva a životní prostředí ve svých vlastních činnostech, dceřiných společnostech a globálním hodnotovém řetězci, včetně dodavatelů a subdodavatelů. To je důvod, proč EU musí předložila závazné právní předpisy EU o náležité péči pro společnosti. EU by se také měla konstruktivně zapojit do jednání o ambiciózní Smlouvě OSN o podnikání a lidských právech.

  • Společnosti musí dodržovat povinnosti v oblasti lidských práv a náležité péče v oblasti životního prostředí.
  • Postupy náležité péče musí zajistit dodržování práv pracovníků a odborů, včetně například svobody sounáleži a kolektivního vyjednávání.

Společnosti musí nést odpovědnost za jakákoli lidská práva a porušování životního prostředí, včetně pracovníků a porušování práv odborů při jejich činnostech nebo hodnotových řetězcích a hodnotových řetězcích (aniž jsou dotčeny stávající rámce pro subdodávky a odpovědnost dodavatelského řetězce).

Plán Evropské komise přichází po desetiletích vášnivých debat o potřebě revidovat model správy a řízení společností v Evropě, aby bylo možné odchýlit se od krátkodobého finančního výhledu, který má sloužit výlučnému zájmu akcionářů, a přijmout dlouhodobě udržitelné strategické řízení společností ve prospěch všech zúčastněných stran.

Plán Evropské komise rovněž navazuje na desetiletí evropských i globálních debat o potřebě přijmout povinnou povinnost náležité péče s cílem přimět nadnárodní společnosti k dodržování základních lidských a pracovních práv v celém jejich dodavatelském řetězci  a to i přes hranice. Evropská komise oživila tuto otázku s ohledem na svou strategii Green Deal a závazky plnit cíle udržitelného rozvoje OSN.

Nastal čas na povinný „due diligence“ a udržitelné řízení nadnárodních společností, které podpoří dlouhodobý rozvoj společností ve prospěch pracovníků, občanů a přeshraničního životního prostředí!

Naše role

Naše odborová organizace se zaregistrovala do projektu a bude se tedy moci aktivně účastnit veřejných konzultací, které připravilo ETUC spolu s ÖGB, AK Europa, Přáteli Země a Evropskou koalicí korporátní spravedlnosti.

Nevíme, zda zrovna naše sdílené zkušenosti a názory napomohou k vytvoření nového zákona připravovaného Evropskou komisí, ale rozhodně nám přinejmenším účast v tomto projektu rozšíří naše obzory a dá možnost se obeznámit s problémy a názory ostatních, které v mnoha případech mohou být podobné těm našim.

Pevně věříme tomu, že se díky tomuto projektu bude větší šance, aby budoucí zákony EU reflektovaly stanoviska a požadavky odborů a pracujících.

Více informací o projektu najdete na stránce: Enforcing Human Rights! – en (enforcinghumanrights-duediligence.eu)