Sociální podpora členů OS KOVO

Sociální podpora členů OS KOVO

OS KOVO poskytuje sociální podpory svým členům až do výše 90.000,- Kč, kteří v důsledku živelných pohrom utrpěli škody na bytech nebo rodinných domech. Živelnými pohromami se pro účely těchto pravidel rozumí výhradně:

– požár

– výbuch

– přímý úder blesku

– pád letadla (případně jeho části nebo nákladu)

– povodeň nebo záplava

– vichřice nebo krupobití

– sesuv půdy

– zřícení skal nebo zemin

– sesouvání nebo zřícení sněhových lavin

– pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů

– tíha sněhu nebo námrazy

-zemětřesení

Částky pro přiznání sociální podpory jsou stanoveny následovně:

a) 30.000,- Kč  – na poškozený rodinný dům ve vlastnictví člena OS KOVO

                         – na poškozený byt v osobním vlastnictví člena OS KOVO

                         – na poškozený byt, k němuž má člen OS KOVO nájemní vztah

b) 60.000,- Kč  – na živelnou pohromou zničený byt, k němuž má člen OS KOVO nájemní vztah a současně byl na bytový objekt vydán demoliční výměr

c) 90.000,- Kč  – na živelnou pohromou zničený rodinný dům člena OS KOVO a současně byl na tento vydán demoliční výměr, nebo na živelnou pohromou zničený byt ve vlastnictví člena OS KOVO a současně byl na dům, ve kterém je byt umístěn vydán demoliční výměr.